45.- Import de l'Deute público de la mancomunitat consolidada i su Evolució en Comparació amb Exercicis anteriors.