44.- Informes trimestrals relatius a les Mesures de lluita contra la morositat en els Operacions comercials de Pagament a proveidors (art. 16.7 Ordre Ministerial HAP / 2012/2015)