Ordenances / Reglaments

Documents

Ordenança fiscal reguladora de la taxa por prestació de servicis administratiuss en proves i expedients de selecció natural.pdf
Servici Municipal de préstec de bicicletes HORTABICI.pdf
Reglament de funcionament de la Comissió Mixta per a la gestió dels acords territorials per l'ocupació de l'Horta Sud.pdf