Ordenances / Reglaments

Documents

Ordenança fiscal reguladora de la taxa por prestació de servicis administratiuss en proves i expedients de selecció natural.pdf
Servici Municipal de préstec de bicicletes HORTABICI.pdf
Reglament de funcionament de la Comissió Mixta per a la gestió dels acords territorials per l'ocupació de l'Horta Sud.pdf
Reglament del servici mancomunat de gestió, tramitació i recaptació d'expedients sancionadors en matèria de trànsit.pdf
Ordenança fiscal de la taxa reguladora per la gestió i recaptació dels expedients sancionadors en matèria de trànsit.pdf