Ordenances / Reglaments

Documents

Ordenança fiscal reguladora de la taxa por prestació de servicis administratiuss en proves i expedients de selecció natural.pdf
Servici Municipal de préstec de bicicletes HORTABICI.pdf