Orquestra Horta Sud

Convocatòria de proves d'accés per a l'Orquestra de l’Horta Sud

L'orquestra de L'Horta Sud convoca proves de selecció per a començar la seua marxa. Per a això, s'ofereixen places de clarinet, contrabaix, fagot, flauta, oboé, trompa, trompeta, viola, violí i violoncel.

El projecte compta amb el suport de la Mancomunitat de l'Horta Sud i els ajuntaments d'Alaquàs, Aldaia, Benetússer, Mislata, Picassent i Xirivella.

Es convoca a joves que estiguen cursant o hagen cursat estudis musicals a partir de 4t d'Ensenyaments Professionals a les audicions de selecció per a formar part de l'OHS durant l'any 2022. L'orquestra estarà conformada preferentment per persones que visquen o estudien a la comarca de l'Horta Sud.

OBJECTIUS
L'objectiu principal és continuar la formació musical de les persones que formen una orquestra de corda i oferir la possibilitat d'adquirir experiència en l'Orquestra de l'Horta Sud. Aquesta educació es complementarà amb formació musical per mitjà d'altres activitats: classes de perfeccionament de tècnica instrumental i interpretació musical, grups de cambra i/o programes d'intercanvis musicals, que tindran objectius concrets que faran créixer musicalment i personalment als i les participants i col·laboradors. Aquest projecte pretén formar no sols en l'àmbit artístic sinó generant un espai de formació integral que permet crear una ciutadania de referència a la comarca.

L'OHS facilitarà la connexió entre el món de la formació musical i l'àmbit professional en un ampli espectre, des de la recuperació de patrimoni artístic fins a la investigació i innovació musical, en un entorn ètic d'educació en valors, comunicació honesta i preparació focalitzada en l'excel·lència en tots els àmbits:

• La formació pedagògica i musical, coordinada pels directors artístics, i un equip docent, conformat per professorat de les principals orquestres professionals valencianes, així com docents en diferents conservatoris.
• La promoció de solistes en concerts cambrístics o amb l'orquestra.
• La promoció de grups de cambra sorgits de l'orquestra.
• La possibilitat d'establir contactes i intercanvis amb altres orquestres.
• La realització de gires de concerts.
• La interpretació d'un repertori simfònic de qualitat, parant atenció, en la mesura que siga possible, a la música valenciana.
• L'adquisició o enfortiment de les competències i disciplines necessàries en una orquestra per a totes aquelles persones que pretenguen ser professionals de la música.
• L'adquisició d'una visió professional de la realitat del món musical.
• El contacte amb professionals de reconegut prestigi en les diferents especialitats mitjançant classes magistrals o assajos parcials.

ESPECIALITATS
• Clarinet
• Contrabaix
• Fagot
• Flauta
• Oboé
• Trompa
• Trompeta
• Viola
• Violí
• Violoncel

REQUISITS
Per a presentar la sol·licitud serà necessari tindre finalitzats estudis mínims de 3r d'EE PP
Excepcionalment, i en funció del nombre de sol·licituds presentades, el Tribunal podrà ser flexible i decidir si admet a determinats aspirants encara que no posseïsquen la titulació requerida.

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ:
La inscripció serà gratuïta i es podrà realitzar des del dia de la publicació de la convocatòria i fins al 8 de març de 2022. No obstant això, la convocatòria romandrà oberta durant el 2022 si les necessitats de l'OHS així ho aconsellaren.

Per a inscriure's en les proves, serà necessari emplenar el formulari d'inscripció, assenyalant l'instrument al qual la persona aspirant desitja presentar-se.

Les sol·licituds s'emplenaran telemàticament en el següent enllaç:

https://forms.gle/MkY8woge9ekFzLw58

Per a qualsevol consulta, es podrà contactar amb l'organització en el correu electrònic de l'OHS:

orquestrahortasud@gmail.com

El llistat d'aspirants d'aquesta convocatòria es publicarà a partir del 22 de març de 2022 en la web. Les persones inscrites rebran un correu electrònic amb els resultats.

VÍDEO AUDICIÓ
La selecció serà a través de vídeos, que hauran de pujar-se al formulari d'inscripció. En aquests vídeos, les persones aspirants hauran d'interpretar (sense corts ni edició) els fragments assenyalats en les partitures adjuntes, que també es podran descarregar des de l'enllaç que apareix en el formulari, o en l'enllaç següent:

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1MJw_dcWGfOlRrsVDfI_FSDDNIYv7bn3C?usp=sharing 

El procés de selecció es durà a terme per l'equip tècnic de l'OHS.

L'adjudicació definitiva de les places es publicarà a partir del 22 de març de 2022.

COMPOSICIÓ DE L'OHS
Seran membres titulars de l´OHS totes aquelles persones aspirants que superen el procés de selecció.

El període de permanència serà, com a mínim, per a la present temporada 2022.

La percussió i resta de necessitats de plantilla, en funció de la programació, s'afegirà en cada programa amb la coordinació de l'equip tècnic, i tenint en compte la implicació dels Centres de Formació Musical de la Comarca.

Així mateix, l'equip tècnic podrà realitzar invitacions individuals durant el curs acadèmic a altres persones que tinguen una formació musical adequada per al programa que desenvolupa l'orquestra.

PLA DE TREBALL
La temporada d'assajos regulars de l'OHS s'estendrà de març de 2022 a desembre 2022. Els assajos es realitzaran dissabtes, amb una freqüència mensual i en horaris flexibles.

Les dates previstes indicades en aquesta convocatòria podrien patir xicotetes variacions per raons organitzatives. En aquest cas, les persones components serien informades amb la suficient antelació per correu electrònic.

Si l'OHS considera oportú l'ús d'imatges del grup per a la confecció de material publicitari o per a facilitar material gràfic als mitjans de comunicació, les persones sol·licitants es comprometen a la cessió dels drets d'imatge per a aquests exclusius usos.

La presentació d'una sol·licitud a aquestes proves d'accés implica l'acceptació expressa d'aquestes bases, i dels criteris i decisions que l'organització i la comissió de selecció puguen prendre davant qualsevol dubte interpretatiu, sobre els requisits i condicions fins ací enunciats.

Els assumptes no especificats en les presents proves d'accés seran resolts i donats a conéixer per la junta gestora de l'orquestra.