Agricultura

L’agricultura ha sigut històricament un valor amb un gran pes específic dins de la comarca que ha vist perdre força a poc a poc durant les últimes dècades del siglo XX fins a arribar a la situació de crisi actual. Tradicionalment l’Horta va ser el pilar on es va sostindre l’economia de la comarca, modelant el seu paisatge, al mateix temps que va ser el bressol dels valors culturals, gastronòmics i històrics intrínsecs de l´Horta Sud.

Hi ha diversos factors que expliquen esta complicada situació del sector. Al progressiu procés d’abandó del sector primari, la gradual urbanització i la consegüent destrucció del sòl destinat a ús agrícola, s’ha unit l’aparició d’una creixent competència a nivell nacional i internacional, la qual cosa ha minvat la quantia de les vendes i les exportacions.

Tot açò ha espentat a un envelliment del personal agrari per la falta d’interés de les noves generacions en el sector, una excessiva temporalització del treball i una reducció de les ajudes al camp.

D’altra banda, també han sorgit problemes ambientals associats a l’ocupació de productes fitosanitaris (fertilitzants, pesticides, etc.) durant diverses dècades, la qual cosa ha disminuït la qualitat del sòl (majoritàriament amb una capacitat alta i molt alta per a l’agricultura), ha contaminat els aqüífers i aigües subterrànies, afectant per extensió al parc natural de l’Albufera.

Esta situació obliga a reorientar l’estratègia del sector per a dotar-lo de ferramentes que li permeten adaptar-se a les noves circumstàncies d’una forma competitiva i sostenible. Per tot això, es fa necessari establir una estratègia global que comprenga les diferents fases que formen l’agricultura.