Perfil del contractant

Amb motiu de l'entrada en vigor de la nova llei Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014, els òrgans de contractació difondran exclusivament a través d'Internet el seu perfil de contractant, com a element que agrupa la informació i documents relatius a la seua activitat contractual a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic als mateixos. La forma d'accés al perfil de contractant s'ha de fer constar en els plecs i documents equivalents, així com en els anuncis de licitació en tots els casos. La difusió del perfil de contractant no obsta la utilització d'altres mitjans de publicitat adicionals en els casos en què així s'establega.

L'accés a la informació del perfil de contractant serà lliure, no requerint identificació prèvia. No obstant, podrà requerir aquesta per a l'accés a serveis personalitzats associats al contingut del perfil de contractant com ara subscripcions, enviament d'alertes, comunicacions electròniques i enviament d'ofertes, entre d'altres. Tota la informació continguda en els perfils de contractant es publicarà en formats oberts i reutilitzables, i romandrà accessible al públic durant un període de temps no inferior a 5 anys, sense perjudici que es permeti l'accés a expedients anteriors davant sol·licituds d'informació.

El perfil de contractant pot incloure qualsevol dades i documents referents a l'activitat contractual dels òrgans de contractació. En qualsevol cas, ha de contenir tant la informació de tipus general que pot utilitzar-se per relacionar-se amb l'òrgan de contractació com a punts de contacte, números de telèfon i de fax, adreça postal i adreça electrònica, informacions, anuncis i documents generals, com ara les instruccions internes de contractació i models de documents, així com la informació particular relativa als contractes que celebre.

La Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud té allotjat el seu perfil del contractant en la Plataforma de Contractació de l'Estat i els licitadors podran accedir a través del següent enllaç: Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud - Perfil del contractant.