41.- Despesa per Habitant (Obligacions reconegudes gics / Nº habitants).