73.- Subvencions i Ajudes públiques concedides, amb Indicació del su import, Objectiu o finalitat i Beneficiaris.