72.- Relacions dels Convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el su Objecte i, si Memoria els Obligacions econòmiques convingudes.