53.- Modificacions aprovades del PGOU i a els plans parcials aprovats.