52.- Estudis d'impacti ambiental, paisatgístics i Avaluacions del risc relatius a elements Mediambientals.