50.- Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i a els mapes i Plànols que l'esmenten.