38.- Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'Ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).