39.- Capacitat o necessitat de Finançament a tèrmits d'Estabilitat Pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera)