28.- Espai reservat per a les Diferents Associacions de Veïns de la mancomunitat, i és publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes Associacions.