24.- Catàleg actualitzat dels Procediments Administratius de su Competència, amb Indicació del su Objecte, tràmits, terminis, SENTIT del silenci ADMINISTRATIU, i, si Memoria formularis associats, especificant a els susceptibles de tramitació electrònica.