46.- S'informa sobre la COMPOSICIÓ, forma de Designació i Convocatòries de les mesos de CONTRACTACIÓ.