35.- Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple de la mancomunitat, o per la Junta de Govern, President o Alcalde / ssa o regidor / a delegat / da.

Modificaciones presupuestarias