Emprenedoria - Punt PAE
caratula poligonos.jpg
dilluns, 8 de juliol de 2019

Àrees industrials en la CV

És àrea industrial cada un dels àmbits territorials sense solució de continuïtat de sòl urbà d’un municipi per als quals l’ordenació urbanística establisca l’ús industrial com a dominant. Excepcionalment, i a sol·licitud dels municipis interessats, es podrà considerar com a àrea industrial l’agrupació de terrenys continus de sòl urbà de més d’un municipi, l’ús dominant dels quals siga industrial. (Art. 2.2 LEY 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana.)