Actualitat
13 de març de 2020

La Mancomunitat adopta mesures davant el Coronavirus

La situació generada per l'evolució del coronavirus COVID-19 ha suposat l'adopció de mesures de contenció extraordinàries per les autoritats de salut pública que inclouen, entre altres, el tancament de centres educatius i d'atenció a majors, o la suspensió de la celebració d'actes. Addicionalment es requereix l'adopció d'altres mesures que conjuminen la protecció de la salut de les empleades i empleats públics amb l'adequada prestació dels serveis públics.

Per aquest motiu la Mancomunitat de l'Horta Sud ha adoptat mesures de caràcter organitzatiu en relació amb el personal dels seus centres de treball com:

- La flexibilització de la jornada laboral per al personal al servei de la Mancomunitat de l'Horta Sud i els seus Consorcis que tinga al seu càrrec menors o majors dependents i es veja afectat pel tancament de centres educatius o de majors. En el cas que siga imprescindible, es permetrà la permanència del personal en el seu domicili.

- En els serveis d'atenció al públic es prioritzarà l'atenció telefònica i telemàtica.

- En la mesura que siga possible s'evitaran les reunions de treball, disposant-se en tot cas la suspensió d'aquelles que impliquen desplaçaments a una altra localitat.

- Les unitats responsables de l'organització de cursos i activitats formatives de caràcter presencial els posposaran, valorant-se la utilització de mitjans telemàtics com a alternativa.

- Quant als processos de selecció oberts, l'òrgan convocant de cada procés selectiu en curs haurà de posposar, pel temps imprescindible, la celebració de proves selectives.

- Es recomana posposar tots aquells viatges de treball.

- En els casos degudament justificats es permetrà modalitats no presencials de treball.

- Si a conseqüència dels supòsits previstos en aquesta resolució fóra necessària la reorganització de torns, cada Departament dins del seu àmbit organitzatiu proposarà la determinació d'aquests.

- Els nivells i mesures de protecció que s'establisquen han d'ajustar-se i aplicar-se en funció de la naturalesa de les activitats, l'avaluació del risc per als treballadors i les característiques de l'agent biològic.

Consulta el text íntegre del Decret en l'enllaç de baix. 

Documents

Decreto 331 de 13_03_2020 ACTUACIONES POR CORONAVIRUS.pdf