63.- Inversió en infraestructures per Habitant: DESPESES de l'Exercici (executats) en Inversió (capítol 6) en infraestructures / Nº Habitants.