Perfil del contractant

En exercici del que establix l’art. 53 del Real Decret 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refundit de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació i informació relativa a expedients de contractació de la Mancomunitat de l’Horta Sud, conforme al precepte legal mencionat.

En el perfil de contractant es pot trobar informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives.

Les persones interessades al participar o conéixer l’activitat contractual municipal trobaran en el perfil de contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més a més dels terminis de presentació. També tindran accés a l’adjudicació provisional o definitiva dels contractes.