80.- Informes d'auditoria de comptes i / o a els de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes)