33.- Una / s Carta / es de Serveis de la mancomunitat, i del grau de Compliment dels compromisos establerts a la / els mateixa / és.